Simon DeDeo

November 4, 2013

Simon DeDeo Research fellow at the Santa Fe Institute, on the phenomenon of Wikipedia.